รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พรบ.ระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2542

พรบ.ระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

พรบ.ระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

กฎกระทรวง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546