การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมอบนโยบายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานต่าง ๆ ปรึกษาหารือร่วมกันในการวางแผนงานสำหรับนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม