ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

รายงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม