วันที่ 20 มกราคม 2567

นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ คณะครูนำนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ไปทัศนศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ณ อุทยานแห่งชาติดอยสอนมาลัย อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน เขื่อนภูมิพล และโคกหนองนาโมเดล เพื่อเป็นการศึกษาและหาความรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิต