กิจกรรมทัศนศักษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 19 – 20 มกราคม 2567

นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ คณะครูนำนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ไปทัศนศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ณ พระรามราชวังนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ และระบบนิเวศทางทะเล เพื่อเป็นการศึกษาและหาความรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิต