วันที่ 19 – 20 มกราคม 2567

นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ คณะครูนำนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ไปทัศนศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการศึกษาและหาความรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิต