กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวิชาการ การวัดผล แนวปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระเบียบวินัย การแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุม โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม