โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางคุณัญญา จำนงค์รัตน์

ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนะธรรม

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ