โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวผกาวดี ทำลี้ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยะฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ