ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรินดา ดาวเรือง

โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรินดา ดาวเรือง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยะฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ