ขอแสดงความยินดีกับ นายกวิสสร แสงท้าว

โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายกวิสสร แสงท้าว

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้เลื่อนวิทยฐานะเป็น

ครูชำนาญการพิเศษ