โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
ขอแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ อาจมิตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยะฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ