ขอแสดงความยินดีกับ นายอาทิตย์ ยศตุ้ย

โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
ขอแสดงความยินดีกับ นายอาทิตย์ ยศตุ้ย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยะฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ