ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นายทวีศักดิ์ คำภีระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวปริศนา วิโนสุยะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางอทิตยา ทิมขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางนวพร ยอดปานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเกล็ดแก้ว สืบพงศ์ตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นายพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นายอดิศักดิ์ เทียนสิรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นายภูษิต แก้วเจริญเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวลัดดาวัลย์ ผลัดคำวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสกาวรัตน์ พินิจการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวพรรธน์ชญมน ไพรสณฑ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนภาพร คำมูล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปิยะนาถ ขุนทะอาด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นายกวิสสร แสงท้าว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นายวิโรจน์ คำน่าน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอมร สุวรรณยศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นายณรงค์ อาจมิตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางคุณัญญา จำนงค์รัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวนันทวรรณ บูลย์ประมุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวผกาวดี ทำลี้
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวหนู อินต๊ะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นายฐตพนธ์ โตจันทรกานต์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นายรวิพล ผาแสนเถิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

ว่าที่ร.ต.วัฒนา มาตรา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางสาววรินดา สุพา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นายเจษฎา เหล่ามา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นายยุทธพรรณ บุญหมื่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นายศรศักดิ์ เรืองคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอาทิตย์ ยศตุ้ย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางสาวเกตน์สิรี สุวรัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนูร์อัสลีนา หลีหมะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสุมณฑา เที่ยงดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นายอนุรักษ์ ใชยลังกา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุพิชชา ใจน้อย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นายพีรพงษ์ การะพัตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวมริษา เอี้ยงเตจ๊ะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวรัตนาภรณ์ ประไพลศาล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นายทินกร สาบุ่ง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวศิริพร จินดาหลวง
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวทัศนีย์ ชำนาญจุ้ย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุรัฐ วงษ์จ่า
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสายไหม สีวิใจ
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสาระ ฯ : –

นายสาย หว่างวงษ์แก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสาระ ฯ : –

นายเกษม สีวิใจ
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสาระ ฯ : –

นายนิพล หล้าเตจา
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสาระ ฯ : –

นายสาธิต จายผัด
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : –