ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นายทวีศักดิ์ คำภีระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นายสุรินทร์ เมืองง้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางนิศารัตน์ ทาพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวพรรธน์ชญมน ไพรสณฑ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนวพร ยอดปานันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสกาวรัตน์ พินิจการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวลัดดาวัลย์ ผลัดคำวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภูษิต แก้วเจริญเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นางอทิตยา ทิมขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกล็ดแก้ว สืบพงศ์ตระกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นายอดิศักดิ์ เทียนสิรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นายรวิพล ผาแสนเถิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนภาพร คำมูล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปิยะนาถ ขุนทะอาด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นายกวิสสร แสงท้าว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวหนู อินต๊ะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นายอมร สุวรรณยศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นายณรงค์ อาจมิตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางคุณัญญา จำนงค์รัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอาทิตย์ ยศตุ้ย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววรินดา ดาวเรือง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวนันทวรรณ บูลย์ประมุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวผกาวดี ทำลี้
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นายสรศักดิ์ เรืองคำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอัญณิการ์ ตู้พิจิตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฤทัยรัตน์ ประกอบกิจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวจุฑาธิป เปลาเล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นายผจญ ก่ำทา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางจุรณี อ้นคง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุมณฑา เที่ยงดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นายอนุรักษ์ ใชยลังกา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพีรพงษ์ การะพัตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวมริษา เอี้ยงเตจ๊ะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวจารุพร จะนะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุดาลักษณ์ คำลำปาง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพิมพ์รตา ป้องไข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ ร.ต.ยุทธพิชัย คำมอญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นายพงศกร เอี้ยงหมี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวทัศนีย์ ชำนาญจุ้ย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสมฤทัย แซ่ม้า
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธนาศิลป์ ภูน้ำรึม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวสุทธิดา แปงสี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุกัญญา บุญเกต
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นางสาววิภารัตน์ แดนสุรินทร์
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวธิดารัตน์ เวฬุมาศ
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวนวลจันทร์ กุลกรชกายกนก
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

Mrs.Dimple tin zar min
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นายทินกร สาบุ่ง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวศิริพร จินดาหลวง
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นายสุรัฐ วงษ์จ่า
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสายไหม สีวิใจ
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสาระ ฯ : –

นายสาย หว่างวงษ์แก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสาระ ฯ : –

นายวิเชียร พิมิตร
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสาระ ฯ : –

นายนิพล หล้าเตจา
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสาระ ฯ : –

นายสาธิต จายผัด
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : –

Loading