ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1621001625
มัธยมศึกษาปีที่ 277971745
มัธยมศึกษาปีที่ 355731284
รวมมัธยมต้น19427046414
มัธยมศึกษาปีที่ 4491111604
มัธยมศึกษาปีที่ 5591311906
มัธยมศึกษาปีที่ 645961414
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า15333849114
รวมทั้งหมด34760895528

Loading