ข้อมูลสถิติการให้บริการในปีงบประมาณ 2566

สถิติการให้บริการวิชาการ 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการฝ่ายแผนและงบประมาณ

สถิติการใช้หอประชุม2566

สถิติการขอใช้ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566