วันที่ 23 – 24 มกราคม 2567

นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม มอบหมายให้

นางสาวสุกัญญา บุญเกตุ และตัวแทนนักเรียน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และร่วมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร อำเภอเมือง จังหวัดตาก