วันที่ 3 กันยายน 2566 นางสาวสุกัญญา บุญเกตุ และ นางสาวพิมพ์รตา ป้องไข ครูผู้รับผิดชอบดูแลชมรม to be number one โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม นำนักเรียนของชมรม to be number one เข้าร่วมการแสดงในพิธีเปิด “มหกรรมสานสันพันธ์ 2 แผ่นดิน (ไทย – เมียนมา) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เขตเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่สไตล์ SEZ” ณ เทศบาลตำบลแม่จะเรา