นางสาวสุดาลักษณ์ คำลำปาง รับรางวัลการประกวดผลงานที่มีวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ระดับเหรียญทอง ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วันที่ 14 กันยายน ๒๕๖๖ นายทวศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม และนางสาวสุดาลักษณ์ คำลำปาง ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม รับรางวัลการประกวดผลงานที่มีวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ระดับเหรียญทอง ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม