รายงานการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ-2566

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ