พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม เข้าร่วมพิธีไหว้ครู กิจกรรมไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน ได้แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของครู เปิดโอกาสให้ศิษย์ ขอขมาครูทั้งกาย วาจา ใจ เป็นการส่งเสริมรักษาธรรมเนียมอันดีงาม ณ ห้องหอประชุม โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม