ขอแสดงความยินดี โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมได้รับรางวัล โรงเรียนที่ดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ ระดับดีเยี่ยม ในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2566