การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

ประกาศโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม เรื่องการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล