วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2567

นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม เดินทางไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการหลักสูตร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการสถานศึกษาสีขาว และสถานศึกษาปลอดภัย ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง