วันที่ 29 มกราคม 2567

นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม มอบหมายให้

นางสาวทัศนีย์ ชำนาญจุ้ย และนายธนาศิลป์ ภูน้ำรึม ตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม เข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง เทศบาลนครแม่สอด