แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566(เพิ่มเติม)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566

จัดทำร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหอนอนแบบมาตรฐาน

จัดทำร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาคารเรียน212

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหนังสือเรียน