วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม มอบหมายให้ คณะครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ร่วมประชาสัมพันธ์ โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนความรู้ โดยให้คณะครูและนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ เปิดเพลงผ่อนคลาย หายใจเข้าออก และสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดอบายมุข เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนด้านร่างกายและจิตใจ