วันที่ 25 มกราคม 2567 นายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม พร้อมด้วย นายสุรินทร์ เมืองง้า นางนิศารัตน์ทาพันธ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ เยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน จัดโดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3105 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน เพื่อต่อสู้กับปัญหายาเสพติด และปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการดำเนินโครงการ เยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน นี้จัดเป็นรุ่นที่ 2 ประจำปี 2567 จัดขึ้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม